pátek 19. prosince 2014

PAVEL HNILIČKA: CO SE TÝČE "DENNÍHO OSVĚTLENÍ"

Napřed jen stručně. Navrhli jsme opravdu snížení hodnoty 0,9% na 0,5%. Nicméně po zaslané výzvě MMR jsme jej upravili a vrátili na původní hodnotu 0,9%. Původní návrh platil pouze při uzavřené stavební čáře, tj. např. na Vinohradech nebo Dejvicích tak, aby mohly být vznikat ulice v poměru 1:1 (šířka vs. výška domů - ta na obrázku je mnohem užší) Tento krok jsme měli důkladně prověřený a propočtený. Všude jinde byla navržena hodnota 0,9%. Byl to jen pokus umožnit stavět kompaktní město.


Koho by to zajímalo detailněji:

- požadavky na denní osvětlení jsou dány odkazem na stávající určenou normu, požadavky se tak neliší od celostátní vyhlášky

- jedinou změnou oproti celostátní vyhlášce je zavedení požadavku na činitel denní osvětlenosti pro obytné místnosti pro navrhovanou i stíněnou zástavbu v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou v profilu ulice 1:1. To se týká například takových městských částí, jako jsou Vinohrady nebo Dejvice. Je nepřípustné, aby toto prostředí bylo dnes považováno za „neobyvatelné“ a bylo v něm umožněno bydlení jen na základě udělení výjimky. 

Ministerstvo pro místní rozvoj podalo v rámci projednání celkem 87 připomínek. Žádná z nich se netýkala § 45 – požadavky na denní a umělé osvětlení. 

K návrhu znění tohoto ustanovení byl od samého počátku přizván expert na osvětlení ing. Viktor Zwiener z atelieru DEK, který se specializuje na výpočty denního osvětlení. Ing.Zwiener je i členem technické normalizační komise č. 76 Osvětlení při ČSNI, která připravuje příslušné normy. Na základě jeho doporučení byl k tvorbě paragrafu přizván i tehdejší vedoucí této komise ing. Marcel Pelech a Doc. Jan Kaňka (ten se ale ze zdravotních důvodů ze spolupráce omluvil). 

Na základě této spolupráce bylo připraveno první znění paragrafu pro první kolo připomínkovacího řízení. Návrh vycházel ze stávající normy (ČSN 73 0580). Rozdílným požadavkem oproti normě bylo stanovení hodnot činitele denní osvětlenosti pro navrhovanou i stíněnou zástavbu v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou (se stavební čarou vyžadující souvislé a úplné zastavění hranice zastavitelné části bloku, vysvětlení viz níže). Výpočty byly provedeny s využitím programu, který používá metodu mnohonásobných odrazů. V interiéru ve dvou výpočtových bodech byly hodnoty činitele denní osvětlenosti v rozmezí 0,1 % pro nejméně příznivou variantu až přibližně po 3,0 % u nejpříznivější varianty bez vnějšího stínění. Vypočítané hodnoty činitelů denní osvětlenosti této varianty jsou od 0,2 % pro úzkou a nižší místnost až po 0,6 % pro širokou a vyšší místnost. 

Výsledná referenční hodnota byla ve verzi připravenou pro druhé kolo připomínkovacího řízení stanovena na 0,3 %, následně v rámci upřesněné studie osvětlení (v příloze) a vypořádání jednotlivých připomínek zvýšena na 0,5 %. 

V rámci úpravy textu paragrafu a dohody s MMR a ÚNMZ o způsobu odkazování na normy, byl do textu nařízení doplněn přímý odkaz na určenou normu upravující požadavky na denní osvětlení obytných budov. Celkově tak byly po druhém kole připomínkovacího řízení požadavky na denní osvětlení obytných místností zpřísněny. 

Regulace denního osvětlení pro obytné místnosti a jednotky dlouhodobého ubytování vychází z normových hodnot (dle ČSN 73 0580). Požadavky na činitel denní osvětlenosti jsou dány normovými hodnotami, které jsou uvedené v určené normě nebo její části, vydané ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která obsahuje podrobnější technické požadavky.

Rozdílným požadavkem oproti normě je stanovení hodnot činitele denní osvětlenosti pro navrhovanou i stíněnou zástavbu v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou (se stavební čarou vyžadující souvislé a úplné zastavění hranice zastavitelné části bloku). Tyto hodnoty byly stanoveny pro městské prostředí s ulicemi a bloky typu Dejvic nebo Vinohrad, jejichž uliční profil vychází z poměru 1:1.

Při dostavbách proluk v městské zástavbě však tyto hodnoty není začasté možné splnit a pro tento druh staveb se povolují výjimky podle ustanovení občanského zákoníku o přiměřenosti poměrům. Vzhledem ke kvalitám tohoto obytného prostředí by bydlení v širším centru města nemělo být v předpisu popisováno jako něco výjimečného, a tedy nežádoucího, ale má být chápáno jako prostředí standardní. 

Navržené hodnoty byly stanoveny na základě provedené studie osvětlení. Pro její účely byly vybrány uliční profily typické pro zástavbu v Praze (od nejméně příznivé po nejpříznivější):

a) šířka ulice 6,0 m, výška zástavby 20,0 m
b) šířka ulice 9,5 m, výška zástavby 16,5 m
c) šířka ulice 15,0 m, výška zástavby 18,5 m
d) šířka ulice 19,5 m, výška zástavby 20,0 m
e) šířka ulice 32,0 m, výška zástavby 20,0 m
f) výška zástavby 20,0 m bez okolního stínění. 

Z ustanovení odstavce 1 až 6 lze povolit výjimku. Její povolení se předpokládá v urbanisticky specifických situacích (například ve stávajících zastavěných vnitroblocích historické části města), kde je standardní menší volný prostor před okny obytných místností (tedy i nižší hodnoty činitele denní osvětlenosti) a kde by vyžadování obecného minima znamenalo nutnost změny charakteru zástavby. Požadavek se od dosavadní právní úpravy neliší. 

K odstavci 1
Požadavky na denní osvětlení se uplatní pro všechny navrhované obytné místnosti a ubytovací jednotky dlouhodobého ubytování. Požadavky na činitel denní osvětlenosti jsou dány stávajícími normovými hodnotami, které jsou uvedené v určené normě nebo její části, vydané ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která obsahuje podrobnější technické požadavky. Ustanovení odstavce 2 tím není dotčeno. 

K odstavci 2
Pro navrhovanou zástavbu v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou (se stavební čarou vyžadující souvislé a úplné zastavění hranice zastavitelné části bloku) je navržen požadavek splnění příslušných hodnot činitele denní osvětlenosti, uvedených v příloze č. 1. Tyto hodnoty byly navrženy tak, aby při standardních podmínkách velikosti oken (při 1/10 plochy místnosti) bylo možné navrhnout uliční frontu domů tradiční městské zástavby (typu např. Vinohrad), která pro obyvatele měst představuje přirozené obytné prostředí. Požadovaná minimální hodnota činitele denní osvětlenosti byla pro tento typ zástavby stanovena na 0,5 %. Tato požadovaná hodnota nemůže být použita při výstavbě uvnitř stávajících vnitrobloků, protože se nejedná o výstavbu v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou.

K odstavci 3
Požadavky na denní osvětlení obytných místností a jednotek dlouhodobého ubytování navrhovanou stavbou ovlivněných se posuzují podle stávajících zvyklostí dvěma způsoby. Podle činitele denní osvětlenosti v zastiňovaných místnostech nebo podle činitele denní osvětlenosti roviny zasklení okna posuzované místnosti. Důvodem je jednoduchost takových výpočtů, u kterých není pro posouzení nutné opatřovat dokumentaci posuzovaných staveb ovlivněných navrhovanou stavbou. Požadavky na činitel denní osvětlenosti jsou v obou posuzovaných případech dány stávajícími normovými hodnotami, které jsou uvedené v určené normě ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov nebo její části, vydané ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Splnění požadavku tohoto ustanovení lze prokázat alespoň jedním z uvedených způsobů.
Pro posuzování činitele denní osvětlenosti v rovině zasklení okna se využije tabulka B.1 určené normy. Kategorie lokality historického centra města se stanovuje s přihlédnutím k vymezení vnitřní zóny města v územně analytických podkladech. Kategorie 4 tabulky B.1 určené normy (ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov) stanovuje činitel denní osvětlenosti na úhel stínění 45 °, což odpovídá ulicím, které se běžně nacházejí v městských částech, jako jsou Vinohrady, Dejvice, Smíchov apod. Pro účely návrhu nařízení jsou proto tyto lokality považovány za referenční. V městských částech, jako jsou například Staré Město, Nové Město nebo Malá Strana, se vyskytuje velké množství ulic s úhlem stínění převyšujícím 60 ° až 70 °. To lze považovat za stísněné podmínky historických center. Proto je do kategorie 4 možné zahrnout tradiční městské prostředí, jehož rozsah lze odvodit z územně analytických podkladů. 

K odstavci 4
Pokud je nová stavba v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou, je možné její vliv na stávající zástavbu prokázat dvěma způsoby. Prvním je obdobný požadavek pro navrhované byty dle odstavce 2. V tomto případě se posuzují místnosti ovlivněné novou zástavbou podle požadavků uvedených v příloze č. 1, kdy je jejich činitel denní osvětlenosti stanoven na hodnotu 0,5 %. Druhý způsob, specifikovaný v písmenu b), posuzuje osvětlení místností podle činitele denní osvětlenosti roviny zasklení okna posuzované místnosti. Splnění požadavku tohoto ustanovení lze prokázat alespoň jedním z uvedených způsobů.

Pro posuzování činitele denní osvětlenosti v rovině zasklení okna se využije tabulka B.1 určené normy (ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov), a to obdobným způsobem jako u odstavce č. 3.

K odstavci 5
Pro stávající zástavbu, která je ovlivněna nově umisťovanou stavbou nebo změnou stavby v proluce v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou, musí být v obytných místnostech a jednotkách dlouhodobého ubytování splněna alespoň úroveň denního osvětlení nebo činitel denní osvětlenosti roviny zasklení okna dle odstavce 4 nebo odpovídající stavu stínění, které by nastalo při úplném souvislém zastavění, jež zohledňuje výšku a hloubku zastavění okolní zástavby. Hodnoty denního osvětlení tak lze u zastiňovaných místností stanovit na základě modelového příkladu stínění v kontextu okolní zástavby. Tento požadavek vychází z dosavadní právní úpravy a příslušného odstavce normy ČSN 73 0580-1. 

K odstavci 6
Ve vztahu k pobytovým místnostem navrhovaný předpis odkazuje na jiné právní předpisy, které stanovují požadavky na denní osvětlení u některých způsobů užívání budov. Jedná se např. o požadavky na osvětlení pracoviště (nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; dále „nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci“) a požadavky na osvětlení u zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů; dále „vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých“). 

K odstavci 7
Požadavek na velikost oken posuzovaných místností vychází z normy. Požadavkem se přiměřeně upravuje velikost oken ve všech podlažích, kde se posuzované místnosti nacházejí, a to především z důvodu, aby se ve vyšších patrech budov s menším stíněním nerealizovala okna výrazně menší než v patrech nižších. 


Text schváleného znění ustanovení § 45

§45 Denní a umělé osvětlení

(1) V navrhovaných obytných místnostech a v jednotkách dlouhodobého ubytování musí být splněna úroveň denního osvětlení podle normy uvedené v § 84. Ustanovení odstavce 2 není tímto dotčeno.
 
(2) U nově umisťovaných staveb a změn staveb v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou musí být v obytných místnostech a v jednotkách dlouhodobého ubytování splněna alespoň úroveň denního osvětlení uvedená v bodě 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
 
(3) V obytných místnostech a jednotkách dlouhodobého ubytování navrhovanou stavbou ovlivněných musí být splněna
a) úroveň denního osvětlení podle normy uvedené v § 84 nebo
b) činitel denní osvětlenosti roviny zasklení okna podle normy uvedené v § 84;
ustanovení odstavců 4 a 5 není tímto dotčeno.
 
(4) Ve stávající zástavbě ovlivněné nově umisťovanou stavbou nebo změnou stavby v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou musí být v obytných místnostech a jednotkách dlouhodobého ubytování splněna alespoň
a) úroveň denního osvětlení uvedená v bodě 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení
nebo
b) činitel denní osvětlenosti roviny zasklení okna podle normy uvedené v § 84.
 
(5) Ve stávající zástavbě ovlivněné nově umisťovanou stavbou nebo změnou stavby v proluce v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou musí být v obytných místnostech a jednotkách dlouhodobého ubytování splněna alespoň úroveň denního osvětlení nebo činitel denní osvětlenosti roviny zasklení okna dle odstavce 4 nebo odpovídající stavu stínění, které by nastalo při úplném souvislém zastavění (výškou a hloubkou zastavění odpovídající okolní zástavbě).
 
(6) Všechny pobytové místnosti navrhované i pobytové místnosti ve stavbách navrhovanou stavbou ovlivněných musí mít zajištěno denní osvětlení stanovené jiným právním předpisem17.
 
(7) Součet ploch okenních otvorů, kterými se osvětlují obytné místnosti a jednotky dlouhodobého ubytování denním světlem, nesmí být menší než 1/10 podlahové plochy místnosti. Plocha okenních otvorů se stanovuje ze skladebných rozměrů oken.
 
(8) V budovách s obytnými místnostmi musí být splněny hodnoty umělého osvětlení podle normy uvedené v § 84.


příloha č. 1 — specifické hodnoty
 
4 / denní osvětlení
Úroveň denního osvětlení

V obytných místnostech a jednotkách dlouhodobého ubytování musí být ve dvou kontrolních bodech v polovině hloubky místnosti, nejdále však 3 m od okna, vzdálených 1 m od vnitřních povrchů bočních stěn, ve výšce 0,85 m nad podlahou, splněna hodnota činitele denní osvětlenosti nejméně 0,5 %. Nacházejí-li se okna posuzované místnosti ve dvou stýkajících se stěnách nebo ve střeše, postačí, je-li tento požadavek splněn alespoň u jedné z obou dvojic kontrolních bodů.

17) Například nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

text / Pavel Hnilička (převzato z facebook profilu)

Žádné komentáře:

Okomentovat