pátek 19. prosince 2014

PAVEL HNILIČKA: JEŠTĚ K TÉ "TEPLOTĚ VOZOVKY"

Předpokládám, že ten, kdo mluví o "teplotě vozovky", má zřejmě na mysli § 66 Úspora energie a tepla pražských stavebních předpisů.

Níže je názor autorů PSP. Rozumím, že někdo může mít jiný názor, ale je to důvod rušit hned předpis? Přečtěte si to řekněte mi prosím, kde se jsme se spletli. Já to pořád neumím pochopit.

Požadavky na tepelně technické vlastnosti staveb a jejich konstrukcí vyplývají ze znění ustanovení § 66 odst. 3 a 4 pražských stavebních předpisů a z ustanovení § 43 odst. 1 písm. h) a i) pražských stavebních předpisů.

Ministerstvo pro místní rozvoj podalo v rámci projednání celkem 87 připomínek. Připomínka č. 80 se týkala ustanovení § 66 (v projednávané verzi mělo ustanovení číslo 67) a ministerstvo pro místní rozvoj požadovalo: „dát ustanovení § 67 odst. 1 do souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. (požadovaný stav vnitřního prostředí, požadavky na tepelnou ochranu)“. 

ČKAIT požadovala v rámci druhého kola projednávání doplnit požadavky týkající se tepelně technických vlastností. 

V rámci projednávání se konalo společné jednání se zástupci ČKAIT (odborníci a soudní znalci) konané dne 5.3.2014, na kterém byly jednotlivé připomínky ČKAIT konzultovány a dohadovány. Z hlediska stanovení požadavků na tepelně technické vlastnosti přislíbili zástupci ČKAIT naformulovat znění nového ustanovení týkajícího se tepelně technických vlastností. Formulace připravená odborníky a soudními znalci ČKAIT v rámci vypořádávání připomínek byla v ustanovení § 66 odst. 3 a 4 pražských stavebních předpisů bez jakýchkoliv změn použita. 

Ministerstvo pro místní rozvoj v příloze k výzvě ze dne 14.10.2013 uvádí, že: „ustanovení § 66 umožňuje libovolný rozsah a trvání kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu průhledných a průsvitných výplní otvorů a průsvitných částí lehkých obvodových plášťů. Takto formulovaný požadavek je v rozporu s evropskými předpisy a v rozporu s formulací mezinárodně platného požadavku v ČSN EN ISO 13 788“.

Ustanovení § 66 odst. 3 pražských stavebních předpisů stanovuje požadavek na tepelně technické vlastnosti průhledných a průsvitných výplní otvorů a průsvitných částí lehkých obvodových plášťů. V některých případech, např. v koupelnách, při stavebních úpravách, apod., nelze zabránit kondenzaci vodní páry na těchto výplních, a proto byl stanoven minimální požadavek, že v těchto případech musí být konstrukčně zajištěno, aby nemohly sousední části a prvky vlhnout. 

Požadavek uvedený v ustanovení § 66 odst. 3 pražských stavebních předpisů byl převzat z rakouské normy ÖNORM B 8110-2(2003), která uvádí: „u oken a balkónových dveří nelze požadavek na zabránění kondenzace u zasklení a rámů vždy za všech podmínek splnit. Pak je nutno zajistit taková opatření, aby sousední stavební díly nemohly vlhnout“. Takto formulovaný požadavek vychází z mezinárodní normy ČSN EN ISO 13788 Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody. Tato norma v článku 5.1 uvádí: „Povrchová kondenzace může způsobovat poškozování nechráněných stavebních materiálů citlivých na vlhkost. Povrchová kondenzace může být akceptována přechodně a v malém množství, například na oknech a obkladech v koupelnách, jestliže povrch nepohlcuje vlhkost a jsou-li učiněna odpovídající opatření, aby se předešlo kontaktu s přilehlými materiály citlivými na vlhkost.“ Požadavek § 66 odst. 3 pražských stavebních předpisů není v rozporu s požadavky ČSN EN ISO 13 788.

Ministerstvo pro místní rozvoj v příloze k výzvě ze dne 14.10.2013 dále uvádí, že: „v nařízení zcela chybí požadavek pro možnost přípustné kondenzace uvnitř konstrukce a požadavek pro kondenzaci, resp. vlhkost na vnitřním povrchu k vyloučení plísní. V ustanovení § 84 zcela chybí odkaz na normové podrobnosti požadavků tepelné ochrany budov“.

Dodržování tepelně technických vlastností ostatních konstrukcí (nejenom výše uvedených výplní) vyplývá ze znění ustanovení § 66 odst. 3 a 4 pražských stavebních předpisů. V ustanovení je uveden požadavek týkající se kondenzace vodní páry uvnitř konstrukcí. 

Obecné vlastnosti tepelně izolační a vlastnosti týkající se vlhkosti také vyplývají z ustanovení § 43 odst. 1 písm. h) a i) pražských stavebních předpisů, kde je uvedeno, že stavba musí být navržena, prováděna a užívána tak, aby neohrožovala život a zdraví osob zejména následkem výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb, a následkem nedostatečných tepelně izolačních vlastností.

Požadavky týkající se tepelné ochrany budov jsou v nařízení formulovány tak, aby jejich splnění nebylo podmíněno dodržováním normových hodnot a aby mohlo být řešeno i jinými prostředky.

text / Pavel Hnilička (převzato z facebook profilu)

Žádné komentáře:

Okomentovat